Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný pro daný typ školy. Škola má dvě oddělení školní družiny vedená kvalifikovanými vychovatelkami. Při integraci žáků se speciálními potřebami využíváme v případě potřeby možnosti práce s pedagogickým asistentem. Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor enviromentální výchovy. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují kursů a školení podle plánu dalšího vzdělávání. Školení jsou zaměřována především na aktivizující metody a formy práce, zavádění nových přístupů k výuce v jednotlivých předmětech, zdravý životní styl, využívání digitálních technologií ve výuce, spec. vývojové poruchy učení, kritické myšlení atd. Dvě z vyučujících mají oprávnění k výuce cizího jazyka na 1. stupni. Ve škole působí odborně školený zdravotník.

Učitelé pracují s dětmi i v mimoškolní činnosti - vedou zájmové kroužky (sportovní, anglického jazyka, kroužek pro děti se spec. výukovými potřebami).