Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný pro daný typ školy. Škola má tři oddělení školní družiny vedená kvalifikovanými vychovatelkami. Při integraci žáků se speciálními potřebami využíváme v případě potřeby možnosti práce s pedagogickým asistentem. Na škole pracuje školní poradenské středisko -metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují kursů a školení podle plánu dalšího vzdělávání. Školení jsou zaměřována především na aktivizující metody a formy práce, zavádění nových přístupů k výuce v jednotlivých předmětech, zdravý životní styl, využívání digitálních technologií ve výuce, spec. vývojové poruchy učení, kritické myšlení, výuku žáků-cizinců atd.

Učitelé pracují s dětmi i v mimoškolní činnosti - vedou zájmové kroužky (sportovní, anglického jazyka, kroužek pro děti se spec. výukovými potřebami, flétna).