—Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol ve školách.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
—Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
— Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod, odchod a pohyb  žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
—Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
—Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
—Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní stravování
— Zařízení školního stravování, tedy i naše školní jídelna, jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
—Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.
Bližší informace budou průběžně poskytovat zákonným zástupcům třídní učitelky jednotlivých tříd.