V  období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).
I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

S účinností od 3. 1. 2022 se mění pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných žáků a pravidla pro trasování kontaktů ve školách.

Pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19:

▪ pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
▪ cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
▪ KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test.

Pravidla pro trasování kontaktů ve školách:
zákonný zástupce povinně nahlásí škole, že jeho dítě má pozitivní výsledek PCR testu,
▪ škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application.

 Zákonní zástupci žáků obdrželi do svých emailů přehlednou informaci o průběhu preventivního antigenního testování od ledna 2022.