Plán školní družiny na školní rok 2016 - 2017

Specifika volného času ve ŠD pro žáky prvního ročníku úzce navazují na postupy a návyky z MŠ. Žáci druhého a třetího ročníku rozšiřují a prohlubují své znalosti a zájmy získané během školního roku. Úkolem vychovatelky je podporovat a vést jejich aktivity přiměřeně k věku a zralosti žáka. Tímto postupem dochází ke zvýšení motivace a pozitivního přístupu při výkonu zadaných úkolu. Žáci jsou vedeni nejen k samostatnému, logickému uvažování, ale také vyzýváni k překonávání překážek, které se vyskytují na cestě k jejich vytyčenému cíli. Tento proces je aplikován při všech činnostech ŠD. Osobnost a zájmy každého žáka jsou zohledněny při podpoře výběru jeho zájmových činností. Vychovatelka stanoví rámec aktivit, ve kterém se svěřenci mohou volně pohybovat a vybrat si pro ně nejvýhodnější alternativu.

Spontánní aktivita

Spontánní aktivita je druh klidové činnosti v ranních hodinách před výukou a při poledním klidu. Kompenzuje jednostrannou zátěž žáka během školního vyučování. Je při ní navozena uvolňující atmosféra, při které vychovatelka zadá téma k diskuzi.

Příprava na vyučování

Žákova příprava na vyučovaní v rámci školní družiny se netýká pouze vypracování domácích úkolů, ale probíhá také formou didaktických her, soutěží apod. Znalosti získané ve škole jsou tak přeneseny do mimoškolních aktivit. Stálá komunikace s vyučujícími umožňuje vychovatelce žáky lépe poznat a působit na ně individuálně. Tento přístup motivuje děti k sebevzdělávání a přispívá tak k jejich seberealizaci. Vhodné je využití didaktických her, které jsou u žáků velmi oblíbeny. Při hodnocení činností vychovatelka dává přednost kladnému působeni pochval na motivaci žáka, a tím se vyhýbá případným negativním dopadům, které mohu být vyvolány pokáráním či trestem.

Odpočinková činnost

Odpočinková činnost je klidová fáze, která slouží k odreagování se od školních povinností. Je ponecháno na žákovi, zda se zapojí do kolektivní debaty (např. vyprávění zážitků z prázdnin, víkendu, návštěv kulturních zařízeni, apod.), či využije tohoto času k relaxaci a uvolnění.

Příležitostné akce

Žáci se zapojují do akcí pořádaných školou (např. besídky, vystoupení pro důchodce, vánoční koncert, atd.). Ve spolupráci se školou realizuje ŠD např. „Týden zdravé výživy", „Den otevřených dveří", „Kuličkiádu" apod.

Pravidelná činnost v ŠD (přizpůsobena složení a počtu žáků)

Ranní činnost

 • Spontánní aktivita
 • Zpěv a hra na hudební nástroje
 • Pracovní výchova (ORIGAMI/ práce s papírem)
 • Tělesná výchova (ranní rozcvička + pohybové hry)
 • Individuální četba

Odpolední činnost

 • Relaxace – odpočinková část
 • Literární výchova – využití školní knihovny (pohádky, bajky, pověsti, atd.)
 • Pracovní činnost – rozvoj motoriky ruky, inspirace, nápady žáků/ polytechnické hry a stavebnice, ORIGAMI, práce na zahradě
 • Výtvarná činnost – dle ročních období (motivací je příroda: kresba dle předlohy, podle paměti, na motivy pohádek, atd.) – práce jsou vyhodnoceny
 • Hudební výchova – zpěv a hra na klavír, individuální hra na klavír, hudební hádanky, nácvik písní, poslech, apod. – doporučení talentovaných žáků LŠU
 • Dopravní výchova – bezpečnost při cestě do školy, přechod přes koleje či silnici, dopravní prostředky, moje kolo, dopravní značky, dopravní hřiště, atd.
 • Rozvoj poznání – informace a zážitky z víkendu, prázdnin, kulturních a sportovních akcí, rozšíření zájmů dítěte

Růžena Velíšková - vychovatelka