Od 1. 9. 2018 bude na ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice otevřena jedna první třída. Podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění, bude tato třída naplněna do počtu 25 žáků.

Kritéria přijímání žáků:

  • děti trvale bydlící v obci Hrdějovice, Opatovice, Tragerův Dvůr
  • děti, které mají na škole staršího sourozence a jedná se u nich o nástup k povinné školní docházce v řádném termínu
  • děti, které na naší škole dostaly v minulém školním roce odklad školní docházky
  • děti navštěvující MŠ Hrdějovice
  • ostatní zájemci

Zápis bude probíhat dne 6. 4. 2018 od 13 do 18 hodin. Ve vestibulu ZŠ bude zákonným zástupcům doprovázejícím dítě k zápisu přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn následující den na informační desce u vchodu do budovy školy a na webových stránkách www.zshrdejovice.cz.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená (§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění).

K zápisu vezměte s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • popř. doklad o doporučení odkladu povinné školní docházky nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého školního roku

Mgr. Irena Dušáková, řed. ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice